Pages

Wednesday, 27 July 2016

Put the devil under your feet

You will tread on the lion and the adder; the young lion and the serpent you will trample underfoot.

"சிங்கத்தின்மேலும் விரியன் பாம்பின்மேலும் நீ நடந்து, பாலசிங்கத்தையும் வலுசர்ப்பத்தையும் மிதித்துப்போடுவாய்."

Psalms 91:13

In Jesus' mighty name every clever scheme of the devil you will squash UNDER YOUR FEET!

Friday, 22 July 2016

America is on the tipping point

We are on the precipice of losing critical religious liberty protections in our country. Over the past 25 years, the Supreme Court has severely limited the traditional understanding of the First Amendment to the Constitution. While matters like selection of ministers and internal doctrinal issues are probably not under near-term threat, the Constitution is no longer interpreted by courts to give people of faith, as well as the schools and service ministries we form, the protection we need in order to fully live out the implications of our most cherished beliefs. Meanwhile state courts, legislatures and city councils around the country have moved to further narrow the protections granted for religious liberty, as their citizens must choose between adherence to religious faith and full participation in the public square.

The threats to religious freedom that are now upon us can be likened to the frog put into a pan of water placed on the stove. The water warms gradually and the frog does not realize its peril until it is too late to jump out of the pan.

Many evangelical and Pentecostal believers and leaders have not been previously alarmed at how the "pan" has been gradually heated in the assault against religious liberty. For example, in our own Fellowship I and district offices contacted nearly two thousand credentialed ministers to support a religious freedom bill just a month ago that was before a committee in the Missouri House of Representatives. Less than 15 percent of them even bothered to respond. The bill failed in committee and significant religious liberty protections were lost. We are like the situation described by Jesus in the parable of the weeds and the wheat: "But while men slept, his enemy came and sowed weeds among the wheat" (Matt. 13:25). We have largely been sleeping. Have we awakened too late?

http://www.charismanews.com/world/58707-george-o-wood-america-now-at-a-matthew-13-25-tipping-point

Wednesday, 13 July 2016

Facing a vast and powerful enemy

I'm writing this both as a diary and as a lesson to many of us, as we married people usually undergo such traumatic events, often. As you may have known, my marriage is going through rough paths lately, my in-laws in Coimbatore have become unpredictable and quick to carry out irreversible destruction without a thought. I usually call it "stunts". They took away my wife and 2 year old daughter without any information last Tuesday (5th July), and changed their phone number!

Surprised attacks are common to many of us, especially those who are constantly being attacked - you know what I mean.

Correlating Scripture

In Israel's history, king Jehoshaphat faced a sudden threat from a far bigger, stronger and fierce neighboring king. At the time he received information the enemy already is nearing. Panic stuck the nation, the King was tormented in heart. He called for Godly men for counsel. He instructed the whole nation to assemble quickly to "seek God" for help. The word of God came to Jehoshaphat to 1) Take position and Stand, 2) Enemy will be defeated by God because the battle is not of Jehoshaphat's it is the Lord's battle against evil. He did exactly as told and the only thing this king do in for the battle is to organize a praise singing in the battle ground
"Give thanks to the LORD
for his love endures forever"
- 2 Chron. 20
was the singing. As the praises started, his enemies were defeated by more of the enemies' enemies, and all died.

I can see my own situation in the situation of king Jehosaphat! My enemies are strong - very good in speach and execution of ideas, and I'm vulnerable to devastating damage to my family. We can sketch out the following:

I. Problem:
1. Enemy is Vast and Powerful
2. Attack is sudden - king / we do not have an executable plan

II. Steps:
1. Called Godly men for councel
2. Word of God received (God's action plan for the situation)

III. Solution: 
1. Problem is the Lord's (primarily)
2. God fights 'His enemy'
    a. Take position, stand.
    b. Deliverance is 'from God'

IV. Action: 
1. Jehosaphat's army took position
2. Started to glorify God through 'singing'

V. Result:
As they began singing, enemies started to be defeated - enemy vs enemy.

My Action Plan (and yours too)

So let's follow the above sketch.
I. Problem:  
1. Unpredictable, irreversibly destructive, sudden attack (kidnap)
2. I do not have an executable plan (I'm blank)

II. Steps taken:
1. Called for neighboring Pastor
2. Word of the Lord received (now the plan is with me, I cudn't post it here sorry)

III. Solution: 
1. The problem is the Lord's, fighting with people with ungodly grounds
2. I have to take position, and stand

IV. Action:
(I have to take position, keep doing the Lord's work as I've stepped into ministry recently)

V. Result:
Enemies will be defeated - enemy for enemy. We only need to be still!
Although i'm in stage III, I am sure if Action plan is correctly done by me Result will be as posted above.

All the best! God be with you in your storm!

Sunday, 26 June 2016

I wasn't such a good wife after all...

I have always thought of myself as a pretty good wife. I mean I kept a clean house, made nice healthy meals, I kept everyone warm with appropriate clothes and beddings, I took care of the sick (read Florence Nightingale without the hat) I mean I was a wonderful woman #Proverbs31woman!!!

However a few days ago as I was praying, i began to pray for my marriage and I was going to gloss over it because I thought hey I have a great marriage 💏👌!!!  However the Holy Spirit led me not to pray for my husband but to repent for areas where I was falling short as a wife!!! You should have seen my face, I was like say what 😯!!!!

But as I began to allow God to deal with my heart, I began to see what God was talking about. I wept and wept with such sorrow as I began to repent for not being fully submitted to my husband as the Lord would want me to.

I began to see how I see my husband through the world’s eyes and not through the eyes of God. I repented for times when I wasn’t patient with him or I didn’t truly support him like the Lord would have me support him. I repented for secretly holding resentment and offenses against him. Things I wasn’t even aware I was doing. I began to see what a horrible wife I was😒.

Here is the interesting thing folks, my husband thought I was an AWESOME WIFE, but God tells me NO you are not AN AWESOME WIFE. According to his standards (GOD) I was falling short. I was lacking in patience, I was lacking understanding, I was lacking in forbearance.

Friends as I lay on the floor crying to God to change my heart and help me be a better wife to this amazing man he gave me, I began to understand that being a wife IS A HIGH CALLING. I began to see myself for who I really was not WHO I THOUGHT I WAS.

Forget how the world defines being a wife as looking hot, dropping it like it’s hot and remaining as age defying as you can possibly be💁. I began seeing that being a wife is no joke!

The only two people called HELPERS in the bible are A WIFE AND THE HOLY SPIRIT. And what does the Holy Spirit do? He comforts, he teaches, he guides, convicts and instructs with such gentleness etc. I began to understand that I am only a good wife by Gods standard not by anyone’s not even my husbands.

I began to appreciate that I can never be a great wife in my own strength. I have to lean on the Holy Spirit to help me be a GODLY WIFE. Friends everyone can be a wife but not everyone one is a godly wife. 

I began to see how I was lacking in wisdom, in grace, in humility ohhh my goodness I was so off the mark yet everyone around me thought I was a AMAZING including me.

Being a wife is a high calling ladies, so the next time you are praying for your marriage, stop and pray for yourself, ask God to show you areas where you are falling short according to HIS standards. Are you truly walking in humility? Or are you quietly resentful and angry about one thing or another, are you envious or jealous of other people's husbands, are you secretly comparing your husband with other men, are you insecure and scared? Where do you get your standards from, Society, Culture, Religion or God himself? 

Granted all marriages go through challenges including mine but when the trumpet sounds and you and I stand before the FATHER we will all account for our roles as WIVES?  So the next time you see those shiny rings💍 on anyone’s fourth finger, next time one of your girlfriends gets engaged be reminded that rings are not just cute, they are a SYMBOL, A SYMBOL OF A VERY HIGH CALLING! THAT OF BEING A WIFE, A GODLY WIFE!

Dear Lord,
Create in me a clean heart towards my husband,   remove all areas of pride, resentment, anger and unforgiveness. Deal with frustration, disappointments and regret. Lord heal any past, present and future hurt and help me be the wife you want me to be. Search me Ohh Lord and know my heart, and make my life pleasing to you in public and in private In JESUS NAME. Amen and Amen🙌.

God Bless You All. from a concerned wife.
Forwarded message

Saturday, 18 June 2016

Testing For Gossip

In ancient Greece, Socrates was reputed to hold knowledge in high esteem. One day an acquaintance met the great philosopher and said, “Do you know what I just heard about your friend?”

“Hold on a minute”, Socrates replied. “Before telling me anything I’d like you to pass a little test. It’s called the Triple Filter Test.”

“Triple filter?”

“That’s right”, Socrates continued. “Before you talk to me about my friend, it might be a good idea to take a moment and filter what you’re going to say. That’s why I call it the triple filter test. The first filter is Truth. Have you made absolutely sure that what you are about to tell me is true?”

“No,” the man said, “Actually I just heard about it and …”

“All right”, said Socrates. “So you don’t really know if it’s true or not. Now let’s try the second filter, the filter of Goodness. Is what you are about to tell me about my friend something good?”

“No, on the contrary.”

“So”, Socrates continued, “you want to tell me something bad about him, but you’re not certain it’s true. You may still pass the test though, because there’s one filter left: The filter of Usefulness. Is what you want to tell me about my friend going to be useful to me?”

“No, not really.”

“Well”, concluded Socrates, “if what you want to tell me is neither true nor good nor even useful, why tell it to me at all?”

Tuesday, 14 June 2016

யோகாவும் கிறிஸ்தவமும்

ஆதி மனிதர்களை பிசாசானவன் ஏமாற்ற முதலாவது அவன் பயன்படுத்திய மிருகமாக “சர்ப்பமும்”,
இரண்டாவது அவன் பயன்படுத்திய மரத்தின் கனியாக, “நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தின் கனியும்”,
மூன்றாவது ஆரோக்கியமான வாழ்வைக் காண்பித்து அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக “நீங்கள் சாவதே சாவதில்லை” என்ற வார்த்தையையும்,
நான்காவது நயவஞ்சகமாக அவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக “தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள்” என்ற வார்த்தையையும் பயன்படுத்தினான்.

இந்த நான்கு காரியங்களையும் உள்ளடக்கி உருவாக்கப்பட்டது தான் யோகா.
இதை வரைமுறைபடுத்தியவர் பதஞ்சலி முனிவர். இவர் கி.மு. நாலாம் அல்லது இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் என்று நம்பப்படுகின்றது.

ஆயிரம் தலைகள் அல்லது ஏழு தலைகள் கொண்ட பாம்பின் படுக்கையிலிருக்கும் சில விக்கிரகங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். இந்த பாம்பிற்கு ஆதிசேஷன் (சேஷன்=பழைய பாம்பாகிய வலுசர்ப்பம் – வெளி 20:2) என்று பெயர். பதஞ்சலி தம்மை ஆதிசேஷனின் அவதாரம் என்று அறிவித்துக் கொண்டவர்.
பிசாசானவன் ஆதி மனிதர்களை ஏமாற்ற முதலாவது சர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தியதைப் போலவே, பதஞ்சலி முனிவரையும் பயன்படுத்தியுள்ளான். பதஞ்சலி முனிவரது சிலையானது இடுப்புக்கு மேல் மனித உருவமும், இடுப்புக்கு கீழே பாம்பின் உருவமும் கொண்டது. ஆகவே தான் யோகா கற்றுக்கொடுக்கும் இடங்களில் பாம்பின் படங்கள் வைத்திருப்பார்கள்.

இவர் யோகாவை எட்டு அங்கங்களாக வகைப்படுத்தினார். அதில் முதல் இரண்டு, “நன்மை தீமைகளைக் காண்பித்து மனிதர்களை ஏமாற்றுவதற்காகவும்”, அடுத்த இரண்டு, “ஆரோக்கியமான வாழ்வைக் காண்பித்து மனிதர்களை ஏமாற்றுவதற்காகவும்”, மீதமுள்ள நான்கு, “தேவர்களைப்போல் இருப்பீர்கள்” என்ற நயவஞ்சக வார்த்தையின் மூலாமாக மனிதர்களை ஏமாற்றவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நன்மை தீமைகளைக் காண்பித்து மனிதர்களை ஏமாற்றுவதற்காக:

1. யமா – அஹிம்சை, சத்தியம், திருடாமை, பிரம்மச்சரியம், பேராசையின்மை.
2. நியமா- சுத்தம் (உள் மற்றும் புறம்), திருப்தி, தவம், சுயமாய் கற்றல்.
ஆரோக்கியமான வாழ்வைக் காண்பித்து மனிதர்களை ஏமாற்றுவதற்காக:
3. ஆசனா – யோகாசனங்கள்
4. ப்ராணயாமா- மூச்சுப் பயிற்சி மற்றும் மூச்சுக் கட்டுப்பாடு.
“தேவர்களைப்போல் இருப்பீர்கள்” என்று நயவஞ்சகமாக மனிதர்களை ஏமாற்றுவதற்காக:
5. ப்ரத்யாஹரா- மனதைப் புலன்கள் வெளியே போகாமல் கட்டுப்படுத்துதல்
6. தாரணா- மனதை ஓரிடத்தில் குவித்தல்
7. தியானா- தியானம்
8. சமாதி - இறைநிலை அடைந்து அதிலேயே ஐக்கியமாதல்
ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டில் பங்குபெற்ற இந்திய பிரதமர் யோகா நிகழ்ச்சியை உலகம் முழுவதும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று வைத்த கோரிக்கையின் விளைவாக உலகெங்கும் யோகா தினம் அனுசரிக்கப்படுகின்றது. இதற்கு கிறிஸ்துவ நாடுகள் உட்பட 177 நாடுகளின் ஆதரவு கிடைத்திருக்கின்றது.

இனிமேல் ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 21-ந் தேதியை சர்வதேச யோகா தினமாக உலகெங்கும் கொண்டாட போகின்றார்கள். “யோகா எந்த மதத்தையும் சார்ந்தது அல்ல” என்று வாய் கூசாமல் பொய்களை அள்ளி விடுகின்றனர். யோகா தின அறிவிப்புக்கு பிறகு இந்தியா மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் யோகா வல்லுனர்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளதால், யோகா வல்லுனர்களுக்கு அரசு அங்கீகாரத்துடன் கூடிய சான்றிதழ்கள் விரைவில் வழங்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.

விரைவில் பள்ளி புத்தகத்திலும் யோகாவைப் பற்றிய பாடங்கள் சேர்க்கப்படும் என்றும் என இந்திய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இன்றைக்கு பிசாசானவன் யோகாவின் மூலமாக மக்களை வஞ்சிக்க துடிகின்றான். “உங்கள் இருதயம் வஞ்சிக்கப்படாமலும், நீங்கள் வழிவிலகி அந்நிய தேவர்களைச் சேவித்து அவர்களை நமஸ்கரியாமலும் இருக்கும்படி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்”
(உபாகமம் 11:16).

யோகா என்பது உடற்பயிற்சி முறையோ, தியானமோ, ஆசனமோ கிடையாது. இது அந்நிய தெய்வத்தின் வழிபாடு. உங்கள் அலுவலகத்திலோ கல்வி நிறுவனத்திலோ யோகோ வகுப்புகள் இருந்தால் நீங்கள் தைரியமாக புறக்கணிக்க வேண்டும்.
ஆலய வளாகத்தினுள்ளோ, ஆலய ஆடிட்டோரியத்தினுள்ளோ யோகா பயிற்ச்சிக்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாது.
பல போதகர்களும் சாத்தானின் வலையில் வீழ்ந்து கிடப்பது வேதனையே!
“ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்” (மத்தேயு 24:4) என்று இயேசு நமக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் சர்ப்பத்தின் வழிபாடாகிய யோகாவிற்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும். சர்ப்பங்களை மிதிக்க அதிகாரம் தந்த இயேசுவின் நாமத்தினால் யோகா சர்ப்பத்தை மிதித்து போடுவோமாக. ஆமேன். அல்லேலுயா.

(முக்கிய குறிப்பு : இந்த செய்தியை உங்களுக்கு தெரிந்த கிறிஸ்துவ நபர்களுடன் பகிர்ந்து, பிசாசின் சூழ்ச்சியில் விசுவாசிகள் சிக்கி வீழ்ந்து விடாதபடி துரிதமாக செயல்படுங்கள்)

By: Bro. Jeyakumar.

Tuesday, 3 May 2016

Can you sleep when the wind blows?

The following story circulated on the Internet - a superb metaphorical exposition of the level of preparedness.

Years ago, a farmer owned land along the Atlantic seacoast.
He constantly advertised for hired hands. Most people were reluctant to work on farms along the Atlantic.

They dreaded the awful storms that raged across the Atlantic, wreaking havoc on the buildings and crops. As the farmer interviewed applicants for the job, he received a steady stream of refusals.

Finally, a short, thin man, well past middle age, approached the farmer. 'Are you a good farm hand?' the farmer asked him.

'Well, I can sleep when the wind blows,' answered the little man.

Although puzzled by this answer, the farmer, desperate for help, hired him.

The little man worked well around the farm, busy from dawn to dusk, and the farmer felt satisfied with the man's work.

Then one night the wind howled loudly in from offshore.

Jumping out of bed, the farmer grabbed a lantern and rushed next door to the hired hand's sleeping quarters. He shook the little man and yelled, 'Get up! A storm is coming!

Tie things down before they blow away!' The little man rolled over in bed and said firmly, 'No sir. I told you, I can sleep when the wind blows.'

Enraged by the response, the farmer was tempted to fire him on the spot. Instead, he hurried outside to prepare for the storm. To his amazement, he discovered that all of the haystacks had been covered with tarpaulins. The cows were in the barn, the chickens were in the coops, and the doors were barred. The shutters were tightly secured. Everything was tied down. Nothing could blow away. The farmer then understood what his hired hand meant, so he returned to his bed to also sleep while the wind blew.

When you're prepared, spiritually, mentally, and physically, you have nothing to fear. Can you sleep when the wind blows through your life?

The hired hand in the story was able to sleep because he had secured the farm against the storm.

The above story goes on to talk about trials and tribulations in life and if we do our best to understand, accept, and implement the principles learnt by us we will experience a deep sense of security, peace, and joy from within.  We will then be able to 'sleep when the wind blows.'