Pages

Saturday, 20 August 2016

அசாதாரணமான உண்மை

கத்தோலிக்கர்களை சிலை வழிபாட்டினர் என்று CSI சபையினர் புறக்கணித்துவிட்டார்கள்.
😢😢CSI சபையின் ஞானஸ்நானம் சரி இல்லை என்று பாப்திஸ்துகள் சொல்கிறார்கள். 😃பாப்திஸ்து சபையை AG சபையினர்  பாரம்பரிய சபை என்று வெறுத்துவிட்டார்கள். 🙈AG சபையை ஒரு ஆவிக்குரிய சபையாகவே TPM மக்கள் கணக்கில் எடுக்கமாட்டார்கள். TPM மக்கள் வேறு யாரிடமும் சிரிக்ககூட மாட்டார்கள். 😭இவர்கள் ஒருவரையும் "யேகோவாவின் சாட்சிகள்" கிறிஸ்தவர்கள் என்றே ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்கள். 😞இயேசு நாமக்காரர்கள் "நாங்கள்தான் உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள்; வேறு யாரும் பரலோகம் போகமுடியாது" என்கிறார்கள். இவர்கள் அனைவரையும் பார்த்து "பாவிகள்" என்று 7⃣ஏழாம்நாள்காரர்கள் சொல்கிறார்கள். இவர்கள் ஒருவருமே சரி இல்லை என்று "மார்மன்கள்" 😝அறிவித்துவிட்டார்கள். தங்களைத்தவிர வேறு எல்லாரும் நரகத்துக்குத்தான் போவார்கள் என்று ☺"புதிய எருசலேம்" சபையினர் முறைக்கிறார்கள். இவர்கள் ஒருவருடைய "சபை பெயரும்" சரி இல்லை என்று கிறிஸ்துவின் சபையார் Tension ஆக இருக்கிறார்கள். இதில் ஒரு ஜாதிக்காரன் வேறொரு ஜாதிக்காரனை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டான். இப்படி யாரும் யாரையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல், மிருகங்களைப்போல கடித்து குதறுவதை பார்க்கும் மற்றவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் கடுப்பாகி "கடவுளே இல்லை" என்னும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றுசேராவிட்டால் இயேசு மட்டும்தான் கடவுள் என்று பிறரால் ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்று இயேசுவே சொல்லிவிட்டார். யோவான் 17:21.
✔✔✔✔✔✔✔

அட போங்கடா நீங்களும் உங்க பிரிவினைகளும்!!! ஆனா ஒன்னு மட்டுமே இப்ப புரியுது
ஒரு பயக்கிட்டயும் அன்பில்லை!!!!

இதெல்லாம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சுதான்யா என் அண்ணன் அப்போஸ்தலன் பரிசுத்த புனித பவுல். 1 கொரிந்தியர் 1 :10
10 சகோதரரே, நீங்களெல்லாரும் ஒரே காரியத்தைப் பேசவும், பிரிவினைகளில்லாமல் ஏகமனதும் ஏகயோசனையும் உள்ளவர்களாய்ச் சீர்பொருந்தியிருக்கவும் வேண்டுமென்று , நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன்

Wednesday, 17 August 2016

Why go to church?


A Church goer wrote a letter to the editor of a newspaper & complained
that it made no sense to go to church every Sunday. 'I've gone for 30
years now,' he wrote, '& in that time I have heard something like 3,000
sermons, but for the life of me, I can't remember a single one of them.
So, I think I'm wasting my time & the preachers & priests are wasting
theirs by giving sermons at all.'  
This started a real controversy in the 'Letters to the Editor' column.

Much to the delight of the editor, it went on for weeks until someone
wrote this clincher:

'I've been married for 30 years now. In that time my wife has cooked some
32,000 meals. But, for the life of me, I cannot recall the entire menu for
a single one of those meals. But I do know this: They all nourished me &
gave me the strength I needed to do my work. If my wife had not given me
these meals, I would be physically dead today.

Likewise, if I had not gone to church for nourishment, I would be
spiritually dead today!'
When you are DOWN to nothing, God is UP to something!
Faith sees the invisible, believes the incredible & receives the
impossible!

Thank God for our physical & our spiritual nourishment!

---
As received on whatsapp

Tuesday, 16 August 2016

Every problem you face has a spirit behind it

Check out @Paula_White's Tweet: https://twitter.com/Paula_White/status/765236643943030784?s=09

Tuesday, 2 August 2016

Devils foot prints

Egmore reminds me of the devils foot print I saw about 10 years ago same place today God walked me here. Last time I saw devils foot prints top of my car. Today I see it in my life.  But he is already defeated I know. He can bite our heal only but we crush his head.  Amen.

Wednesday, 27 July 2016

Put the devil under your feet

You will tread on the lion and the adder; the young lion and the serpent you will trample underfoot.

"சிங்கத்தின்மேலும் விரியன் பாம்பின்மேலும் நீ நடந்து, பாலசிங்கத்தையும் வலுசர்ப்பத்தையும் மிதித்துப்போடுவாய்."

Psalms 91:13

In Jesus' mighty name every clever scheme of the devil you will squash UNDER YOUR FEET!

Friday, 22 July 2016

America is on the tipping point

We are on the precipice of losing critical religious liberty protections in our country. Over the past 25 years, the Supreme Court has severely limited the traditional understanding of the First Amendment to the Constitution. While matters like selection of ministers and internal doctrinal issues are probably not under near-term threat, the Constitution is no longer interpreted by courts to give people of faith, as well as the schools and service ministries we form, the protection we need in order to fully live out the implications of our most cherished beliefs. Meanwhile state courts, legislatures and city councils around the country have moved to further narrow the protections granted for religious liberty, as their citizens must choose between adherence to religious faith and full participation in the public square.

The threats to religious freedom that are now upon us can be likened to the frog put into a pan of water placed on the stove. The water warms gradually and the frog does not realize its peril until it is too late to jump out of the pan.

Many evangelical and Pentecostal believers and leaders have not been previously alarmed at how the "pan" has been gradually heated in the assault against religious liberty. For example, in our own Fellowship I and district offices contacted nearly two thousand credentialed ministers to support a religious freedom bill just a month ago that was before a committee in the Missouri House of Representatives. Less than 15 percent of them even bothered to respond. The bill failed in committee and significant religious liberty protections were lost. We are like the situation described by Jesus in the parable of the weeds and the wheat: "But while men slept, his enemy came and sowed weeds among the wheat" (Matt. 13:25). We have largely been sleeping. Have we awakened too late?

http://www.charismanews.com/world/58707-george-o-wood-america-now-at-a-matthew-13-25-tipping-point

Wednesday, 13 July 2016

Facing a vast and powerful enemy

I'm writing this both as a diary and as a lesson to many of us, as we married people usually undergo such traumatic events, often. As you may have known, my marriage is going through rough paths lately, my in-laws in Coimbatore have become unpredictable and quick to carry out irreversible destruction without a thought. I usually call it "stunts". They took away my wife and 2 year old daughter without any information last Tuesday (5th July), and changed their phone number!

Surprised attacks are common to many of us, especially those who are constantly being attacked - you know what I mean.

Correlating Scripture

In Israel's history, king Jehoshaphat faced a sudden threat from a far bigger, stronger and fierce neighboring king. At the time he received information the enemy already is nearing. Panic stuck the nation, the King was tormented in heart. He called for Godly men for counsel. He instructed the whole nation to assemble quickly to "seek God" for help. The word of God came to Jehoshaphat to 1) Take position and Stand, 2) Enemy will be defeated by God because the battle is not of Jehoshaphat's it is the Lord's battle against evil. He did exactly as told and the only thing this king do in for the battle is to organize a praise singing in the battle ground
"Give thanks to the LORD
for his love endures forever"
- 2 Chron. 20
was the singing. As the praises started, his enemies were defeated by more of the enemies' enemies, and all died.

I can see my own situation in the situation of king Jehosaphat! My enemies are strong - very good in speach and execution of ideas, and I'm vulnerable to devastating damage to my family. We can sketch out the following:

I. Problem:
1. Enemy is Vast and Powerful
2. Attack is sudden - king / we do not have an executable plan

II. Steps:
1. Called Godly men for councel
2. Word of God received (God's action plan for the situation)

III. Solution: 
1. Problem is the Lord's (primarily)
2. God fights 'His enemy'
    a. Take position, stand.
    b. Deliverance is 'from God'

IV. Action: 
1. Jehosaphat's army took position
2. Started to glorify God through 'singing'

V. Result:
As they began singing, enemies started to be defeated - enemy vs enemy.

My Action Plan (and yours too)

So let's follow the above sketch.
I. Problem:  
1. Unpredictable, irreversibly destructive, sudden attack (kidnap)
2. I do not have an executable plan (I'm blank)

II. Steps taken:
1. Called for neighboring Pastor
2. Word of the Lord received (now the plan is with me, I cudn't post it here sorry)

III. Solution: 
1. The problem is the Lord's, fighting with people with ungodly grounds
2. I have to take position, and stand

IV. Action:
(I have to take position, keep doing the Lord's work as I've stepped into ministry recently)

V. Result:
Enemies will be defeated - enemy for enemy. We only need to be still!
Although i'm in stage III, I am sure if Action plan is correctly done by me Result will be as posted above.

All the best! God be with you in your storm!